Konstnärlig fördjupning – 1 år

konst utbildning

grafisk design

konstnärlig fördjupning

Fördjupad konstnärlig grundutbildning är en ettårig eftergymnasial heltidsutbildning som är förberedande inför högskola då den ger en god grund för att söka sig vidare till studier inom konst, design och andra kreativa yrkesområden. Utbildningen vänder sig till dig som redan har någon form av konstnärlig grundutbildning eller motsvarande. Fördjupningsåret syftar till att djupare söka dina personliga förutsättningar att vidareutveckla konstnärlig självständighet och ett eget självständigt uttryck. Du får möjligheten att öka förståelsen för konstnärliga resonemang och tankegångar och du får utveckla din tekniska förmåga, din materialkunskap och dina möjligheter att uttrycka dig muntligt och skriftligt kring det konstnärliga arbetet. På fördjupningsåret tilldelas du en egen ateljéplats, till vilken du har obegränsad tillgång  under dag och kvällstid hela läsåret.

Ämnen:

Kroki Fördjupad modellteckning med tyngdpunkt på personligt uttryck. Teknikexperiment, kompositionsövningar, färgkroki, ljus/skugga, collage m.m

Lärarlett ateljéarbete och Modellmåleri Lärarledd handledning i den individuella konstnärliga processen, där utvecklingen av den studerandes styrka, särart och uttryck står i centrum. Modellmåleri som stöder och utvecklar seendet av bild och natur och blir ett värdefullt verktyg i det egna ateljéarbetet.

Konst (valbar kurs) Kursen syftar till att ge den studerande strategier i den egna konstnärliga processen. Tematiska uppgifter med individuell handledning. Rumsliga och muntliga presentationer av egna och andras verk. Stöd i sammanställningen av arbetsprover.

¨Jag klev in genom Basis dörrar med en vilja att lära mig de konstnärliga grunderna, men ovetandes om att tiden här skulle innebära så pass mycket utveckling – både på ett personligt och konstnärligt plan. Undervisningen, studiekamraterna samt lärarna och övrig personal bidrar till en trygg och utvecklande miljö som skapar minnen för livet. Efter två lärorika år på Basis har jag lyckats ta mig in på Konsthögskolan i Umeå och ser fram emot att fortsätta min resa inom den fria konsten¨ 

Fanny Åberg, studerande på Konstnärlig fördjupning 2018-19.

Grafisk design & Illustration (valbar kurs) Kursen syftar till att stärka det egna visuella uttrycket med berättandet och idéerna i fokus. Handledning genom experiment och analys, individuellt och i grupp. Praktisk problemlösning i olika medier. Fördjupade kunskaper i typografi. Löpande inblick i visuell kommunikation och omvärldsbevakning i ämnet. Stöd i sammanställningar av arbetsprover.

Gästlärare- I mötet med andra konstnärskap formas det egna konstnärskapet. Gästlärarnas handledning sker både i individuella samtal och i gemensamma övningar/workshops.

Konstnärlig orientering- Besök av aktuella utställningar i olika sorters utställningssammanhang. Grupparbeten och samtal om samtidskonst.

Presentation- Dokumentation av färdiga verk och processer. Sammanställning av arbetsprover. Utställningsarbete. 

Projektveckor- Den studerande ska få erfarenhet av att göra aktiva självständiga val i en konstnärlig process. Formulera sina intentioner med projektet och urskilja vad som är väsentligt i dokumentationen. Genomföra en uppgift hen givit sig själv och kunna begränsa materialet utifrån den avsedda tiden.

Gjutning: Grundläggande förståelse för formtagning och kunskap om gipsgjutning.

Teckning: Utökade kunskaper i teckningens metoder och material.

Kursavgift Fördjupningsårets avgift är 27 000 kr per termin, exklusive 2 000 kr i anmälningsavgift. Materialkostnader och ev entréer för studiebesök tillkommer på max 4 000 kr. Eleven får stöd i att hitta billiga material alternativ. Du som söker studiemedel kan också söka merkostnadslån hos CSN för hela kursavgiften. Läs mer på CSN:s hemsida, under rubriken Övriga utbildningar. Utbildningen är kompletterande utbildning i kvoten A3. Inom A3-kvoten har du rätt till fyra terminers studielån (max 80 veckor). Studiemedel på Fördjupningsåret belastar inte din högskolekvot.